Vpis v GŠ Kranj

Vpis v Glasbeno šolo Kranj poteka v mesecu maju.Možen je vpis v naslednje programe:


GLASBA:
  • PREDŠOLSKA  GLASBENA VZGOJA (PGV):
Program PGV traja eno šolsko leto in ga obiskujejo otroci stari 5 let.
Pri glasbenih urah PGV, ki trajajo 45 minut enkrat tedensko, odkrivamo in razvijamo glasbeno nadarjenost otrok, predvsem pa jim skušamo ustvariti pozitiven odnos do glasbe.

Otroci poslušajo, ustvarjajo, spoznavajo in izvajajo glasbene dejavnosti npr.:
pojejo pesmice, rajajo in igrajo na glasbila,
ustvarjajo in se izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem,
spoznavajo in usvajajo glasbene pojme,
poslušajo različne zvrsti glasbe,
spoznavajo instrumente, itd...
 
  • GLASBENA PRIPRAVNICA (GL.PRI.):
Pogoj za vpis v GLP je starost otroka 6 let (1. razred OŠ).
Pouk poteka 1 krat tedensko po 60 minut.
Cilji glasbene pripravnice so odkrivanje in razvijanje glasbenih sposobnosti.

Učenci:
pojejo enoglasne ljudske in umetne otroške pesmi,
izrekajo otroška ritmična besedila,
igrajo na Orffove instrumente (palčke, boben, tamburin, triangel, ksilofon, zvončke, blokflavto..),
poslušajo glasbene pravljice,
poslušajo skladbice,
spoznavajo instrumente, ki se jih je možno učiti v naši glasbeni šoli,
spoznajo pojme:
dolg – kratek ton
visok – nizek ton
tiho – glasno
hitro – počasi
aktivno sodelujejo pri različnih didaktični igrah,
nastopajo, itd...
  • GLASBA (Inštrument):
Pogoj za vpis je opravljen sprejemni preizkus (razpis objavljen v začetku meseca maja) in otrokova starost (7 let ali več). Pouk poteka dvakrat tedensko po 30 (kasneje lahko 45 minut). Predmetnik določa, da mora učenec hkrati obiskovati pouk Nauka o glasbi (NOG), kasneje pa tudi komorno igro in orkester. Priporočamo, da se učenci udeležujejo pevskega zbora že od 1. razreda dalje.
Cilji in naloge izobraževalnega programa:
    odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
    sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
    doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih,
    pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje,
    omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
    omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
    vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, izvirajoče iz evropske glasbene tradicije,
    vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
    skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter spodbujanje nacionalne zavesti,
    vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

PLES:
  • PLESNA PRIPRAVNICA (PL. PRI.):
Pogoj za vpis v PL. PRI. je starost otroka 6 let (1. razred OŠ).
Pouk poteka 2 krat tedensko po 45 minut.
Cilji plesne pripravnice so odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti.

Učenci:

spoznavanje svojega telesa kot instrumenta za plesni izraz,
spoznavajo osnovne plesne elemente,
razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
razvijajo koordinacijo pri gibanju,
spoznavajo oblike in zvrsti plesa, itd.
  • PLES (Balet):
Starost učencev je praviloma devet let. Plesna nadarjenost oziroma razvitost elementarnih plesnih sposobnosti (posnemanje ritmičnih motivov) ter fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom (razpis objavljen v začetku meseca maja).
Cilji in naloge izobraževalnega programa:

    odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti,
    sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje plesne izobraženosti prebivalstva,
    pridobivanje znanja za nadaljnje plesno izobraževanje,
    omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
    omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
    vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske plesne tradicije,
    vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
    skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter razvijanje nacionalne zavesti,
    vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.