Vzgojno-izobraževalni program

V Glasbeni šoli Kranj izvajamo 5 vzgojno-izobraževalnih programov, v katere se lahko vključijo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje in odrasli.    


Program predšolske glasbene vzgoje
Je namenjen 5-letnim otrokom in traja 1 leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut. Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da petletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do različnih glasbenih dejavnosti, skozi katere razvija glasbene sposobnosti in oblikuje odnos do glasbe in umetnosti nasploh. Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

Program glasbene pripravnice
Je namenjen 6-letnim otrokom in traja 1 leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut. Pomen glasbene pripravnice se kaže v razvijanju elementarnih glasbenih posluhov (ritmičnega in melodičnega) ter sposobnosti doživljajskega in pozornega poslušanja glasbenih vsebin. Z vključevanjem v različne oblike individualnega in skupinskega muziciranja pridobivajo dragocene izkušnje in znanja, ki olajšajo odločitev za izbiro instrumenta. Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, prav tako ni pogoj za vpis predhodno obiskovanje programa predšolske glasbene vzgoje. Učenci se po zaključku programa glasbena pripravnica vključijo v program glasba na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa.

Program glasba
Pogoj za vključitev v program glasba je uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti, ki vključuje izvedbo pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov in razvitost glasbenega spomina ter fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja. V tem programu se učenci vključijo k instrumentalnemu pouku, izbira instrumenta pa mora biti skrbno pretehtana. Pri odločitvi zanj je pomembna tako otrokova želja kot dejstvo, da je zaradi posebnosti in razlik med posameznimi instrumenti potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje.

Pomen tega programa je v odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti ter v doseganju ustreznega znanja in pridobivanja izkušenj za vključevanje v ljubiteljske instrumentalne ansamble, orkestre in pevske zbore.

V programu glasba se učenci izobražujejo na nižji in višji stopnji. Nižja stopnja se (če tako določa glasbeni program) deli na dve vzgojno-izobraževalni obdobji. Prvo traja 2 leti, drugo pa 4. Izobraževanje na višji stopnji traja 2 leti. Obvezna predmeta na obeh stopnjah sta instrument in nauk o glasbi oziroma solfeggio, na višji pa komorna igra in orkester. Poučujemo naslednje inštrumente: klavir, harmonika (klavirska in diatonična), orgle, solopetje, kitara, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, kljunasta flavta, prečna flavta, oboa, klarinet, saksofon, trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba in tolkala.
 

Program plesne pripravnice
Je namenjen 6-letnim otrokom in traja 3 leta. Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov.Pouk poteka dvakrat tedensko po 45 minut.

Pomen plesne pripravnice je v odkrivanju in razvijanju plesne nadarjenosti, sooblikovanju osebnosti in načrtnem izboljševanju plesne izobraženosti, omogačanju osebnega razvoja v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, vzgajanju za obče kulturne in civilizacijske vrednote, vzgajanju za medsebojno strpnost, spoštovanju drugačnosti in sodelovanju z drugimi. Pomen prvega in drugega leta plesne pripravnice je v spoznavanju telesa, prostora okoli sebe in skozi igro odnosa do okolja, posameznikov ali skupin. V tretjem letu učenci že zavestno izvajajo gibe in dejavnosti, ki njihovo telo usposabljajo za nadaljnje izobraževanje. Večji poudarek je na ustvarjanju. Razvrščanje otrok v program plesne pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti. Učenci, stari 9 let, se lahko po zaključku programa plesne pripravnice vključijo v program balet na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa.

Program ples
Pogoj za vključitev v prvi razred baleta (9 let) je uspešno opravljen sprejemni preizkus, ki vključuje predvsem razvitost fizičnih dispozicij kot so npr.: odprtost kolčnega sklepa, gibljivost stopala, gibljivost hrbtenice, muzikalnost itd.

Pomen tega programa je v prebujanju interesa in ljubezni do baleta, obvladovanju telesa, spoznavanju in utrjevanju tehnike, obvladovanju prostora, oblikovanju izrazne moči, ustvarjanju, prepoznavanju plesnih in glasbenih sestavin, spoznavanju plesnega izrazoslovja. Učenci razvijajo sposobnost koncentracije, razvijajo koordinacijo pri gibanju, gibalne sposobnosti telesa, razvijajo občutek lastne vrednosti, razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja baleta in drugih zvrsti plesa, spoznajo možnosti in zahteve nadaljnjega baletnega izobraževanja itd.

Pouk traja 6 let. V 1. in 2. razredu baleta poteka pouk dvakrat tedensko po 60 minut. Od 3. do 6. razreda pa dvakrat tedensko po 90 minut (osnovni program). Po uspešno opravljenem 4. razredu imajo učenci končano nižjo stopnjo osnovnega baletnega izobraževanja, po 6. razredu pa višjo stopnjo. Obvezni predmet na višji stopnji je nauk o glasbi (2 razreda). Pogoj za napredovanje v višji razred je uspešno opravljen letni izpit predhodnega razreda.

Nauk o glasbi
Je predmet, ki z različnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v smeri lastnega izvajanja in ustvarjanja. Vsebine sledijo zakonitostim otrokovega kronološkega in glasbenega razvoja v starosti od 7 do 13 let. Pouk poteka v skupini, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.

Nauk o glasbi se izvaja po šest ali štiriletnem programu, učenci pa so v posamezni program razvrščeni glede na starost ob vpisu na instrument ali petje.

Šestletni program (program A) je namenjen učencem, ki se na instrument vpišejo pri starosti 7 do 9 let.

Štiriletni program (program B) je namenjen učencem, ki se na instrument vpišejo pri starosti 10 in več let. Vsebine so enake kot v šestletnem programu, le v prvih dveh letih povzemajo učni načrt štirih let bolj zgoščeno.

Komorna igra in orkester
Predstavljata pomembno dopolnilo in nadgradnjo učenja solističnih instrumentov ter imata izrazito povezovalno vlogo med njimi. Učenci se ob skupinski igri učijo prilagajanja lastne izvajalske prakse in muzikalnosti soigralcem, ob tem pa razvijajo čut za vzajemno delo, delovno disciplino ter odgovornost.

Učenci godal se v višjih razredih nižje stopnje ter na višji stopnji povezujejo v godalni orkester, učenci pihal, trobil in tolkal v pihalni orkester.

V šolskih orkestrih so dobrodošli tudi učenci, ki so šolanje že zaključili.